MY Renault

Условия за ползване

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДОСТЪП ДО И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ МРЕЖАТА НА ”РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕАД
 1. А. Предмет
  • 1. Тези Правила уреждат отношенията между “Рено Нисан България” ЕАД (наричано по-долу за краткост "Доставчик") и всяко лице (наричано по-долу за краткост "Потребител"), което ползва услуги, свързани с достъп до и ползване на Интернет чрез мрежата на Доставчика.
 2. Б. Цели и общи принципи
  • 2. Настоящите Правила за ползване на услугите свързани с достъп до и ползване на Интернет чрез мрежата на Доставчика (наричани за краткост "Правила"), имат за цел да осигурят:
   • 2.1. правилно и разумно използване на мрежата и нейните ресурси и да предотвратят действия, влошаващи или възпрепятстващи техническите и функционални възможности за нейното използване;
   • 2.2. запазване на изградената репутация на Доставчика, като отговорен доставчик на Интернет услуги
   • 2.3. гарантиране на сигурността и надеждността на създадената мрежа.
  • 3. Тези Правила представляват неразделна част от Договор за предоставяне на достъп до Интернет между Потребителите и Доставчика.


  • 4. Системите и мрежата на Доставчика, могат да бъдат използвани единствено за постигане на незабранени от законите в Република България и международните актове цели и намерения, в съответствие с конституционно регламентираното право на всеки гражданин или юридическо лице да търси, получава и разпространява информация. Това изключва, без изброяването да е изчерпателно, разпространяване на нелицензиран софтуер; осъществяване на забранен достъп до системи и ресурси в Интернет пространството; разпространяване на авторски материали, без съгласието на техния автор; накърняване на правата и доброто име на другиго; призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред; застрашаване на националната сигурност; предоставяне в публичното Интернет пространство на материали и съобщения представляващи търговска тайна, както и призоваващи към извършване на престъпления, разпалване на вражда или към насилие над личността.


  • 5. Доставчикът има право незабавно и без предизвестие да прекрати достъпа до ресурси или данни и да блокира използването на мрежата от един или повече Потребители, в случай, че:
   • 5.1. констатира неправомерно използване на системите и мрежата на Доставчика за постигане на забранени от закона цели и намерения,
   • 5.2. по негова преценка е налице нарушение на настоящите Правила от страна на Потребител.
  • 6. Доставчикът не носи отговорност за противоправно използване на системите и мрежата или за противоправни съдържания, разпространени от Потребител или трети лица, доколкото Доставчикът се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до и ползване на ресурсите на Интернет пространството.


  • 7. Доставчикът се задължава да пази тайната на личната кореспонденцията, като не разгласява съдържанието или адреса на електронна поща (e-mail) или друга персонална информация за Потребителите без тяхното предварително съгласие, освен ако тази информация не бъде изискана от компетентните органи по реда предвиден в действащото законодателство на Република България.
 3. В. Мрежата
  • 8. Мрежата на Доставчика може да бъде използвана от Потребителя за връзка с други мрежи по света, при спазване от страна на същия на възприетите правила за ползване на съответната мрежа, без да се нарушават техническите характеристики на възприетите протоколи и стандарти.


  • 9. Потребителят се задължава да не нарушава и да не злоупотребява с процедури за установяване на самоличност, да не застрашава сигурността на устройства, мрежи или записи (действия, познати като "cracking" или "hacking"), както и да не възпрепятства ползването или употребата на друго устройство или мрежа от друг потребител (действия, познати като "denial of service attacks").


  • 10. Недопустима е употребата на приложения, програми и разпространението на информация по начин, пренатоварващ системите, обслужващи мрежата или създаващ неудобства или технически проблеми на трети лица.


  • 11. Недопустими са несанкционирани опити за достъп през портовете до свързани с Интернет устройства (portscaning), с цел установяване на вида и версията на инсталирания софтуер, както и опити за придобиване на контрол върху съответните устройства (backdoor and vulnerability testing).


  • 12. Потребителите, които накърняват сигурността на създадените системи и мрежа, носят предвидената в действащото законодателство отговорност.
 4. Г. Електронна комуникация
  • 13. При предоставяне на достъп до Интернет, Потребителят се идентифицира с потребителско име (username), парола (password) и/или своя GSM номер. Потребителят носи отговорност за всички действия, свързани с ползването на услугите свързани с достъп до Интернет, извършвани под съответно идентифициращите го потребителско име, парола и/или GSM номер.


  • 14. Недопустимо е изпращането на обемисти съобщения, както и съобщения съдържащи търговски реклами, политически или религиозни послания, обяви и др., посредством електронна поща (e-mail) към трети лица, които не са заявили изрично, че желаят да получават такива ("junk mail" или "spam").


  • 15. Недопустимо е изпращането на съобщения съдържащи търговски реклами, политически речи, обяви и др. към неопределен брой адресати (известно като newsgroups cross-posting, multiple-posting или "USENET spam").


  • 16. Недопустимо е изпращането на съобщения от чужд електронен адрес, освен с изричното съгласие на притежателя, както и подправяне на информацията за подателя.


  • 17. Недопустимо е препращането или разпространяването на верижни писма.


  • 18. Настоящите Правила са приложими към всяка Интернет базирана среда за разпространение на информация, включително и към всяко приложение, работещо в Интернет среда (напр. usenet news, факс през Интернет или други), достъпът до която се осъществява по силата на сключен между Потребител и Доставчика договор, включително и когато за целта се използва сървър, принадлежащ на трети лица.